منــوها | غذاي شركتي

منو پیاژه
حداقل تعداد در منوي غذاي شركتي روزانه 20 نفر ميباشد.
براي تعداد بالاتر از 50 نفر هرينه حمل و نقل غذا رايگان است.
هزينه حمل در تعداد كمتر از 50 نفر به عهده خريدار است.
آمار غذاي هر هفته چهارشنبه هفته قبل دريافت ميشود.
تغيير در آمار روزانه حداكثر 10% تعداد سفارش بوده و تا قبل از ساعت 9.30 همان روز قابل انجام است.
لغو سفارش 48 ساعت قبل از روز سفارش پذيرفته ميشود.
تسويه حساب پايان هر هفته بصورت نقدي انجام ميشود.
حداقل تعداد در منوي غذاي شركتي روزانه 20 نفر ميباشد.
براي تعداد بالاتر از 50 نفر هرينه حمل و نقل غذا رايگان است.
هزينه حمل در تعداد كمتر از 50 نفر به عهده خريدار است.
آمار غذاي هر هفته چهارشنبه هفته قبل دريافت ميشود.
تغيير در آمار روزانه حداكثر 10% تعداد سفارش بوده و تا قبل از ساعت 9.30 همان روز قابل انجام است.
لغو سفارش 48 ساعت قبل از روز سفارش پذيرفته ميشود.
تسويه حساب پايان هر هفته بصورت نقدي انجام ميشود.
حداقل تعداد در منوي غذاي شركتي روزانه 20 نفر ميباشد.
براي تعداد بالاتر از 50 نفر هرينه حمل و نقل غذا رايگان است.
هزينه حمل در تعداد كمتر از 50 نفر به عهده خريدار است.
آمار غذاي هر هفته چهارشنبه هفته قبل دريافت ميشود.
تغيير در آمار روزانه حداكثر 10% تعداد سفارش بوده و تا قبل از ساعت 9.30 همان روز قابل انجام است.
لغو سفارش 48 ساعت قبل از روز سفارش پذيرفته ميشود.
تسويه حساب پايان هر هفته بصورت نقدي انجام ميشود.
حداقل تعداد در منوي غذاي شركتي روزانه 20 نفر ميباشد.
براي تعداد بالاتر از 50 نفر هرينه حمل و نقل غذا رايگان است.
هزينه حمل در تعداد كمتر از 50 نفر به عهده خريدار است.
آمار غذاي هر هفته چهارشنبه هفته قبل دريافت ميشود.
تغيير در آمار روزانه حداكثر 10% تعداد سفارش بوده و تا قبل از ساعت 9.30 همان روز قابل انجام است.
لغو سفارش 48 ساعت قبل از روز سفارش پذيرفته ميشود.
تسويه حساب پايان هر هفته بصورت نقدي انجام ميشود.
حداقل تعداد در منوي غذاي شركتي روزانه 20 نفر ميباشد.
براي تعداد بالاتر از 50 نفر هرينه حمل و نقل غذا رايگان است.
هزينه حمل در تعداد كمتر از 50 نفر به عهده خريدار است.
آمار غذاي هر هفته چهارشنبه هفته قبل دريافت ميشود.
تغيير در آمار روزانه حداكثر 10% تعداد سفارش بوده و تا قبل از ساعت 9.30 همان روز قابل انجام است.
لغو سفارش 48 ساعت قبل از روز سفارش پذيرفته ميشود.
تسويه حساب پايان هر هفته بصورت نقدي انجام ميشود.
حداقل تعداد در منوي غذاي شركتي روزانه 20 نفر ميباشد.
براي تعداد بالاتر از 50 نفر هرينه حمل و نقل غذا رايگان است.
هزينه حمل در تعداد كمتر از 50 نفر به عهده خريدار است.
آمار غذاي هر هفته چهارشنبه هفته قبل دريافت ميشود.
تغيير در آمار روزانه حداكثر 10% تعداد سفارش بوده و تا قبل از ساعت 9.30 همان روز قابل انجام است.
لغو سفارش 48 ساعت قبل از روز سفارش پذيرفته ميشود.
تسويه حساب پايان هر هفته بصورت نقدي انجام ميشود.