خدمـات

پیاژه

غذاي روزانه شركت ها و موسسات

گروه تشريفات پياژه با دارا بودن آشپرخانه مجهز مطابق با استانداردهاي روز مفتخر به ارائه غذاي روزانه شركت ها و موسسات مي باشد.

مديران محترم شركت ها و سازمان ها ميتوانند بر اساس نياز خود با شرايط متنوع زير تهيه غذاي روزانه پرسنل شركت را به تهيه غذاي پياژه واگذار نمايند.

1- غذاي بسته بندي

در اين روش غذا در آشپزخانه گروه پياژه طبخ و بر اساس سفارش در ظروف آلومينيمي و گياهي كشيده و در كارتن هاي مخصوص در صورت درخواست به محل ارائه غذا ارسال خواهد شد. با انتخاب اين روش گرماي غذا تا حدود 2 ساعت ماندگاري داشته و دماي غذا بصورت مطلوب حفظ خواهد شد.

2- طبخ در آشپزخانه گروه پياژه و سرو در محل سفارش

در صورت موجود بودن تجهيزات و مكان مناسب براي سرو غذا در محل مشتري ، غذا در آشپزخانه پياژه طبخ و سپس در ظروف استيل مخصوص به محل ارائه غذا ارسال و توسط پرسنل گروه پياژه سرو خواهد شد.

3- طبخ و سرو غذا در محل سفارش

در صورتيكه شركت يا سازمان سفارش دهنده در محل خود داراي آشپزخانه مجهز و استاندارد بوده و مايل به طبخ غذا در محل شركت خود باشد ، غذا در آشپزخانه شركت سفارش دهنده توسط پرسنل گروه پياژه طبخ و سرو ميگردد.


منوي غذاي شركتي