خدمـات

پیاژه

امور پذيرايي رويدادها (كيترينگ)

تهيه و طبخ انواع غذاهاي ايراني، سنتي و فرنگي
پذيرايي و سرو غذا به صورت بوفه، فرانسوي، تك پرسي و ...
انواع پذيرايي بدو ورود و ميان وعده
تامين عوامل پذيرايي (ميهماندار) و نيروهاي خدماتي با لباسهاي متحدالشكل
اجراي ضيافت هاي رسمي همايش ها و كنگره ها
امكانات كامل پذيرايي و سرو غذا با مدرن ترين امكانات روز
گل آرايي ميزهاي پذيرايي، تريبون، سن، ورودي و ...
مشاوره در انتخاب نوع پذيرايي، منوي پذيرايي و منوي غذا