خدمـات

پیاژه

امكانات نمايشگاهي

ايجاد فضاهاي نمايشگاهي
احداث غرفه هاي نمايشگاهي با سازه هاي اسپيس فريم
ساخت انواع دكورهاي نمايشگاهي
ساخت انواع سن، تريبون، سكو 
تامين تجهيزات نمايشگاهي
لوازم و تجهيز داخل غرفه
برق و روشنايي غرفه