خدمـات

پیاژه

خدمات الكترونيك

سيستم مديريت الكترونيك كنگره (طراحي و صدور كارت هاي شناسايي هوشمند)
سيستم كنترل ارايه مقالات هنگام برگزاري و تهيه لوح فشرده چند رسانه اي سخنراني ها 
تهيه نرم افزار و ارايه پوسترهاي الكترونيكي
بخش ارايه خدمات اداري
تهيه لوح فشرده چند رسانه اي خلاصه مقالات كنگره
تامين تجهيزات ثبت نام در محل برگزاري
طراحي و راه اندازي نرم افزار ثبت نام آنلاين مدعوين