خدمـات

پیاژه

امور ترجمه

تامين تجهيزات ترجمه همزمان
نصب و راه اندازي تجهيزات ترجمه همزمان
تامين مترجمين همراه، همزمان مسلط به زبان هاي مختلف